15. Aaron ben Solomon Emerich Gomperz. [Sefer megaleh Sod]. Hamburg: Konrad Ya`akov Shpiring, 1765.
gomperz
Back