nedopalek


Význam: zbytek cigarety, oharek

Gramatika: m.