tra


Význam: dráha pro kolejové dopravní prostředky (např. železniční tra)

Gramatika: f. Gsg. trati/tratě; Dpl. tratím, Lpl. tratích, Ipl. tratěmi

anglicky: (railway) track