neposednostVýznam: neklidnost, nepokojnost

Gramatika: f.