Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 21: Na Staroměstském náměstí
někomu je něco trnem v oku – something is a thorn in the eye to someone
umělecké dílo – artistic work
Vídeň – The Habsburgs
pouhý adj. only, sole
dopřát pf. to grant
odbít pátou pf. to beat (clock) 5 o’clock
pokochat se I pf. – get a delight in
pohled m. look, view
po A (time expression) – during the entire time of…
povolený – PPP long form of povolit pf. to permit
zdobit impf. to decorate
vlna f. wave
Sokol m. an athletic organization founded by Tyrš in the late 19C. Very much tied with the Czech national revival movement, emphasizing Czech identity.
závidět D impf. envy
budoucí adj. of future
tvorba f. creation
vyzvednout pf. raise, pick up
stát impf. to be in a standing position; to be written
co (já) mám (před sebou) úkolů) how many tasks I have
rozejít se pf. to go away in different directions
vypadnout pf. to ge lost
sbalit pf. pack up
krám m. stuff, unimportant things
stůj – impv. of stát impf. to be in a standing position
koukat impf. coll. of dívat se
rozbít pf. to break
až potom only later
monarchie f. monarchy

Holub: Vládě je toto umělecké dílo zřejmě trnem v oku
Vídeň dopřála Pra….(1) moře na pouhých 30 minut
Lidé: Hanba!
H: Nuže, přátelé, až náš starobilý orloj odbije pátou, pokochejme se po tu krátkou povolenou chvíli pohled….(2) na moře, které nám nedala jako jin…..(3a) národ….(3b) příroda, ale genius českého umělce pan…(4a) Jaroslav…(4b) Cimrman….(4c). Já však pevně věřím, já však pevně věřím, že přijde den, kdy toto naše české moře nebude zdobit Prahu jen po dob…(5a) milostivě nám povolen…(5b), ale že jeho vlny budou povždy omývat zdi staropražských domů a to vždycky v sobot…(6) odpoledne a po cel…(7a) neděl…(7b)!
Lidé: Tiše! Bije pátá!
(sokolská píseň)
C: Cože?
A: že zavídím vaš…(8a) budouc….(8b) žen…..(8c).
C: Mé budoucí ženě? Láska a tvorba, Alžběto, to nejde dohromady. No, opravdová láska.... to je nakonec vždycky rodina. Podívejte se, Alžběto, co já mám před sebou úkolů: trojtaktní motor, zvukový film, vyzvednu význam Komenského… Kdybych měl rodinu, tak by tady stálo: tři litry mléka, půlku chleba, vyzvednu sako z čistírny.
A: Nepůjdeme se podívat blíž?
Policisté: Rozejděte se, vypadněte, běžte, sbalte si ten krám, běžte, nestůjte tady
co koukáte?
C: no nevadí, znovu do prác…(9)
A: co teď máte v plán…(10)?
C: rozbít atom, ne to až potom, nejdřív rozbít monarchi…(11).