pusto i mrtvo


Význam: nikdo tam nebyl i bylo mrtvé ticho

Gramatika: pusto, mrtvo - predicates; i - conjunction

anglicky: it was both empty and dead