rozskočit se


Gramatika: pf.; impf. rozskakovat se