odhadnout


Význam: (v tom kontextu) posoudit

Gramatika: pf.; impf. odhadovat