nosem


Význam: (v tom kontextu) z nosu

Gramatika: nos – m.; this instrumental reports itinerary