podvod


Význam: klam

Gramatika: m.

anglicky: cheat, fraud