vyhodit


Význam: odstranit

Gramatika: pf.; impf. vyhazovat