Význam: skoro, dokonce

Gramatika: part. signifying degree