shry


Vznam: shora, seshora

Gramatika: adv

anglicky: from above