služka


Význam: pomocnice v domácnosti nebo na statku

Gramatika: f. (cf. sluha - m. servant)