Kterak došlo k mému sňatku
 
(Audio help)
   Kterak došlo k mému sňatku

Josef Škvorecký

(Click on the asterisks * for pre-reading questions.)
 
 

 

Z * deníku Petra Krátkého, studujícího VIII. A st. reálného gymnasia v K.
 
  okládal* jsem vždy otce, majitele firmy Rudolf Krátký & spol., Export-Import, za moudrého, avšak nyní nejeví se mi věc již tak jasnou. „Za svoje peníze hleď vždy obdržeti protihodnotu!” vštěpoval mi otec. A přece já, řídě se touto radou, jsem tratil.
 
            * Do nedávné doby zachoval jsem se do té míry, že jsem dosud ženy nepoznal. Ze všech dívek našeho ústavu, státního reálného gymnasia v K., zalíbilo se mi nejvíce v Ireně Dittrichové ze sexty A. A proto, také vzhledem k dovršení osmnácti let, rozhodl jsem se, že jmenovanou svedu. Za tím účelem počal jsem promýšleti podrobnosti.  
            * Nejprve navštívil jsem místní drogerie, avšak všude měly službu mladé prodavačky, a stal jsem se proto do večera majitelem sedmi kartáčků na zuby. Později jsem si uvědomil, že v každém obchodě mohl jsem za té situace žádati jiný druh zboží — leč stalo se.  
            * Nakonec poslal jsem do drogerie svého mladšího bratra Josefa, avšak nemaje drobné, svěřil jsem mu padesátikorunu. Nakoupil za celou, hlupák, doufám však, že přebytky rozprodám v oktávě B, v obou septimách, něco v sextě, něco možná i v kvintě a zbytek Miroslavu Kunovi z kvarty A.  
            * Poté zkoumal jsem počasí, ale vzhledem k deštivé předpovědi na celý příští týden jevilo se mi nutností opatřiti krytou místnost.  
            * Byt mých rodičů nepřicházel v úvahu, neboť naše služebná Anna nikdy nevychází z domu, jakmile mě přijde navštívit některá kolegyně ze školy. Zejména chodí mě navštěvovat kolegyně Jaroslava Cuceová, která je do mě šíleně zamilována a neustále sepokouší svést. Vyžaduji však od žen přísné morální zásady, ovšem s výjimkou Ireny Dittrichové, kde by mi tyto byly na překážku.  
            * Byt Ireniných rodičů rovněž nepřicházel v úvahu pro svou polohu ve třetím poschodí a proto, že hromosvod nachází se na opačné straně domu, takže v případě překvapení únik by nebyl možný.  
            * Nezbývalo než najmouti hotelový pokoj. Zde ovšem naskytly se další potíže. Hotel takzvaný hodinový je v našem městě pouze jeden, a jeho majitelem je Irenin strýček, navíc horlivý to katolík. A pokud jde o hotely normální, jsou tu sice dva, majitelem jednoho jest však p. Cuce, otec zmíněné Jaroslavy Cuceové, který mě dobře zná a donesl by věc k sluchu mého otce. Druhý jest proslulý štěnicemi, jež by mé plány mohly v nepříznivém smyslu ovlivniti.  
            * Bylo tedy třeba uchýliti se ke lsti. V úterý zajel jsem vlakem do sousedního města H., kde bydlí druhý Irenin strýc, p. Josef Habr, a odtud jsem odeslal telegram jeho jménem, objednávající na pátek dvoulůžkový pokoj č. 3 v hotelu p. Cuceho. Ve středu zajel jsem do krajského města a v půjčovně kostýmů vypůjčil jsem si umělý plnovous, tweedové spodky a sportovní kazajku s anglickou čepicí. Takže nyní zbývalo již jen vymysliti lest, jíž by mi Irena byla po vůli.  
            * Vymyslil jsem nakonec vše velmi dobře. Ve čtvrtek zajel jsem opět do sousedního města H., kde jsem zakoupil zlatý prstýnek s akvamarínem a odeslal jsem Ireně dopis tohoto znění:

    Milá Irenko,
    musím Ti něco sděliti, ale aby o tom nevěděl tatínek. Má to být překvapení pro něj k narozeninám. Přijď dnes, tj. v pátek, odpoledne do hotelu Beránek do pokoje č. 3.
    Tvůj strýček Josef Habr

    P. S. Přikládám prstýnek pro svou milou neteřinku.

 
            * V pátek úderem páté čekal jsem již v pokoji č. 3 v hotelu Beránek, zcela připraven a opatřen plnovousem k dokonání díla. Čas však plynul, a kde nic tu nic. Nechápal jsem, kudy se mohla vlouditi chyba do mého plánu, a o půl šesté, nemoha vydržeti nervové napětí, sešel jsem dolů k telefonu. A právě v té chvíli, kdy jsem vstoupil do vestibulu z chodby, vstoupila zvenčí Irena se svým strýčkem, p. Josefem Habrem; p. Habr byl v obličeji brunátný a v ruce nesl sukovitou hůl.  
            * Dalšího vývoje událostí jsem nevyčkal, a otočiv se, zastavil jsem se až u půdy. Zde jsem usedl, a protože se mi jevilo téměř jistým, že z chystaného sejde, jal jsem se počítati svou ztrátu, vzniklou nečekaným příjezdem skutečného strýčka, p. Habra. Zdola zněly hrubé hlasy, já však jich nedbal a počítal jsem:
Nákup v drogerii (včetně spropitného bratru Josefovi)

Jízdné do H. a zpět v úterý 10,- Kč  
Jízdné do H. a zpět ve čtvrtek 10,- Kč  
Jízdné do krajského města a zpět 30,- Kč  
Kartáčky na zuby (7 kusů ą 3,- Kč) 21,- Kč  
51,- Kč  
Půjčovné kostýmu 75,- Kč  
Prsten (14tikarát. zlato) 150,- Kč  
Pokoj v hotelu 50,- Kč  
Spropitné v recepci 3,- Kč  
Telegram 5,- Kč  
Dopisní papír a známka 2,- Kč  

Celkem 397,- Kč  

 
            * Takovou ztrátu jsem přirozeně nehodlal nésti bez náhrady. A tak, pamětliv otcových zásad, že za své poctivé peníze třeba dostati protihodnotu, sešel jsem o poschodí níž k bytu hoteliéra p. Cuceho a dal jsem se svésti Jaroslavou Cuceovou.  
            * Bohužel, nedostal jsem za své peníze zboží kvalitní. Neměl jsem ovšem spoléhati na mladšího, nezkušeného bratra, nýbrž vše vybrati si sám. Jaroslava Cuceová se ocitla v jiném stavu a svatba je ohlášena na příští týden.  

(Ze života lepší společnosti, 1965)