zbytek


Význam: ostatek

Gramatika: m. Gsg. zbytku