nikterak ne...


Význam: vůbec ne...

Gramatika: adv.