budit


Význam: vyvolávat

Gramatika: impf.; pf. vzbudit

anglicky: to call forth, evoke, make someone feel something