svobodomyslný


Gramatika: svoboda + myslet

anglicky: freethinking