zastupitelstvo


Gramatika: n.

anglicky: board of representation