vyhozen


Gramatika: PPP cf. vyhodit pf. (impf. vyhazovat)