rozvinovati se


Význam: rozvíjet se

Gramatika: impf./pf. rozvinout se