zrodit


Význam: vyprodukovat

Gramatika: pf./impf. rodit