vybuchnout


Význam: explodovat

Gramatika: pf./impf. vybuchovat